MATES

Producció dels camps de Pallejà
Triangle 1:
Base (A1-A3) = Distància mapa : 3,5 cm
                       Distància real: 200 m

Altura (A3-A1-A4) = Distància mapa: 2cm
                              Distància real: 114 

Àrea: 200 · 114 : 2 = 11400 metres quadrats

Triangle 2:
Base (A4-A5) = Distància mapa: 4cm
                       Distància real: 229m

Altura (A3-A4-A5) = Distància mapa: 12,2cm
                              Distància real: 697m

Àrea: 697 · 229 : 2 = 79806,5 metres quadrats


Triangle 3:
Base (A1-A5) = Distància mapa: 15cm
                           Distància real: 857m

Altura (A2-A5) = Distància mapa: 1,8cm
                             Distància real: 103m

Àrea: 857 ·103 : 2 = 44135,5


Àrea total conreable de Pallejà

11400 + 79806,5 + 44135,5 = 135,342 metres quadrats: aprox. 13,5 Ha

Producció

Patates: 35000kg per Ha mitja Espanya.
             
              35000kg -> 1 Ha
              x kg       -> 13,5 Ha =      472000kg de patates/any

   472000kg : 11300 habitants de Pallejà = 41,7 kg per persona en un any.

No hay comentarios:

Publicar un comentario